Work Flow 10.2016 - 09.11.2016 - WorkFlow

Work Flow 10.2016

Промени в WorkFlow от 02.2016 до 10.2016

Промени в таблицата Амортизации:

 1. Промени в Търсене->Други: Добавена е възможност за търсене по САмПл и/или ДАмПл на:   - амортизирани;  - отписани;  - бракувани;
 2. 2. Ако актива има повече от една дата за край на амортизацията, или вече е бил амортизиран и след това отново е включен/променена е оставащата стойност или др./, тогава в колоната за край на амортизациите в десния край има син ?.
 3. Добавен е CheckBox показва плана – за разгънато показване на данните от плана за амортизации за всички активи заредени в таблицата.

Промени при въвеждане на паспортните данни за ресурс, контрагент и МОЛ:

Вече се вижда и ID /уникалния код/ на елемента! При контрагента с двоен клик върху ID-то се отваря номенклатурата на контрагентите /модално/! В тази връзка на много места след зареждане на данни в шлюза при двоен клик в шлюза вече може да се показват и паспортни данни за МОЛ, контрагент и ресурс!

Промени в паспортните данни за контрагент:

В страницата Други данни->За електонна фактура е добавено поле:

        Език: В това поле трябва да се въведе текста, който да се запише в полето Language при запис в XML->eFaktura!

<Language>???</Language> 

По подразбиране се предлага bul! <Language>bul</Language>

        => има въведена нова променлива: [kontr:lng_ef]

Промени при въвеждане на паспортните данни за контрагент:

Направено е търсене и вземане на данни от централна база на данни за контрагент по въведен БУЛСТАТ /ЕИК/. Това става при двоен клик върху текста идентификационен номер (БУЛСТАТ) или в полето за въвеждане на идентификационен номер  (БУЛСТАТ). И двата случая първо трябва да се въведе номера Булстат. По този Булстат програмата търси в копие на базата от Търговския регистър и извежда намерената информация, която с един бутон се прехвърля в паспортните данни на контрагента.

Промени в таблицата с данни за контрагентите:

Добавена е възможност за справки дефинирани /настроени/ от потребителя!

               За тази цел има ново меню -> Справки->Други!

Съдържанието и вида на справките се дефинира от потребителя, като за "основа" се използва текущата таблица за контрагенти. Броят на редовете в справките е един и същ!

               За подробности по настройката виж основната документация.

Промени в сметкоплана

 1. При Copy на сметки от дървото вече може да се направи и преместване на копираното, като се избере Paste+включване на преместване.

         Важно! Преместването след копиране (Copy) на маркирани сметки няма да работи, защото ще се премести само първата сметка или нищо!  Т.е. преместването след Copy ще работи само за една сметка или клон с подсметки!

 1. Промени при движението по сметки: Ако е вкл. Подробно+Суми по индекс на док.+Скрива нулеви салда за индекс, тогава при натискане на бутона - Зарежда документите в таблицата с документи се предлага възможност за зареждане на всички документи или само на останалите заредени след скриване на нулевите в таблицата.

Промени в справката за продажби от формата с номенклатурите

Има добавени са нови колони. Новите колони са свързани с общата отстъпка/начисл за документа. Т.е. показва се по отделно за реална продажба и за проформа, като се показва и новата цена за ресурса. Цената е преизчислена според "общото" начисление отстъпка. При изчисляване на печалбата вече се взима в предвид и общото начисл./отстъпка!

Промени в Справка за плащания по индекси:

Тази справка e от формата за движение по сметки.

 1. В настройката (Right Click) на справката е добавена възможност за настройка за "възраст" на просрочието! При включване на тази опция ще трябва в таблицата за настройка да се въведат параметрите за новите колони, които ще заменят стандарните колони за разпределяне на неплатената сума според закъснението/възрастта/. Досега колоните са: до 30; до 60; до 90 и над 90.

         При настройка на новите колони, ако НЕ е въведена стойност в от (дни) и/или до (дни), то тогава се взима в предвид само въведеното и се игнорира празното. Важно е да не се забравя широчината на колоната, защото ако не е въведена, тогава тази колона не се показва!

 1. В настройката (Right Click) е добавена и възможност за настройка дали да показва плащанията и плана от документа. При включване на тази опция се показват нови 2 колони в които се зареждат данни за сумата на закачените към документа плащания и плана за плащане към дата2 на справката!

                Има и колона с разликата между плана за плащане и платеното!

                В колоната планирано за плащане, ако няма въведен план, тогава се показва стойността на документа.

 1. Ако има прехвърлени салда по индекси с документ за начално салдо и е включено условието FindD от настройката, което означава търсене на данните за фактурата от документа за началано салдо, то в този случай се приема, че оставащо за плащане по индекса (документа) е сумата от документа за начално салдо! Платената сума в този случай се изчислява, като от стойността на документа се извади оставащото за плащане.

Промени свързани с ДДС:

 1. Промените са свързани с начина включване на документа в Дневника за покупките или Дневника за продажбите според "дата 1" или "дата 2".

В Сервиз->настр. и сервиз->други настройки->регистър за ДДС и др. към извеждане на регистъра за покупки/продажби по "дата 2" е добавена нова настройка: показва "Дата1" в колоната за дата на док. Ако се включи, тогава при активирано извеждане на регистъра за покупки/продажби по "дата 2", в колоната за дата в регистъра за покупки/продажби ще се показва дата 1 на документа, досега винаги се показваше дата 2!

 1. За всяка фактура може да се задава индивидуална настройка за начина по който да се включва в дневника за ДДС (според дата 1 и дата 2). За тази цел във фактурата в страницата други данни има настройка за дневника по ДДС. Тази настройка е с най-висок приоритет, т.е. ако е включена, тогава документа ще се включи в дневника за ДДС според направената настройка!
 2. При извеждане на дневниците за ДДС и ако има документи с включен статус за различен /индивидуален/ начин от "стандартния" за показване в дневниците за ДДС, тогава на екрана се извежда предупреждение + списък с ID на тези документи. Има документи с включен статус за различен/индивидуален/ начин от "стандартния" за показване в дневниците за ДДС.
 3. При търсене по признаци и др. В тазблицата с документи е добавено ново условие: Различен начин от "стандартния" за показване в дневниците за ДДС !

                За подробности виж основната документация.

Промени във ФАКТУРА за продажба:

      Вече може да се "продава" от обект, но само ако фактурата е проформа! Т.е. източника за продажба не е склад, а обект.

В документ от тип фактура има добавена нова колона -  ед.цена[к].

        Тя се пуска от настройка на таблицата. В тази колона се появява крайната ед.  цена на за артикула, а тя се получава, като крайната стойност на дадения ред се раздели на количеството въведено в реда. В тази колона НЕ може да се въвежда т.е. тя е само информационна! Променливата която може да се използва за тази цена е: c_f_kCena.

Промени при импорт на данни от текстов файл или Excel.

 1. Вече менюто се казва: Импорт на данни -> От текстов файл -> Документи /с количества/
 2. При импорт на многоредови документи с ресурси:

        -> вече може да се импортират Складова разписка и Искане!

        -> вече данните за документа не е задължително да са в първия ред на таблицата.

 1. Промени в настройката на импорта:

               В таблицата с управляващи стрингове е добавена зона за - вид/тип/ на документа!

               В тази зона се задават стрингове с които се определя вида на документа!

               В таблицата с данни за документа са добавени нови редове за настройка:

               - вид /тип/ на документа;

- име на обекта/склада/ "приемник" за ИСКАНЕ;

               - старото поле за име на склада вече е име на склада/обекта/;

            => за определяне дали е склад/обект - има "управляващи" начални стрингове, които не са задължителни за използване:

                !S!: -> за склад

                !O!: -> за обект //тук О може да е и на кирилица :)

                Т.е. ако името започва с управляващ стринг, то тогава ще се търси в съответната номенклатура – скалдове или обекти!

 Важно: Ако няма въведен "управляващ начален" стринг в полето тогава: данните от клетката - име на склада/обекта/ се приемат че е за СКЛАД, а от клетката - име на обекта/склада/ "приемник" за ИСКАНЕ, че е ОБЕКТ

Ако документа е ИСКАНЕ, то име на склада/обекта/ е мястото от където се изписва стоката /"източника"/. Ако НЯМА поле за име на документа, тогава името се определя според вида на документа: т.е. ако е фактура -> ФАКТУРА; ИСКАНЕ или СКЛАДОВА РАЗПИСКА.

 1. При омпорта вече се проверява за наличие на табулатор (#9) в самите клетки на Ексел и се извежда съобщение:   [ред: ??] - съдържа табулатор (#9) в колонa: [?] [??];
 2. Ако има табулатор в даден ред, за да се направи коректен импорт данните от реда се обработват по друг начин, който е по бавен, но импорта ще е коректен. Намерения табулатор в този случай се заменя с интервал!

Промени при проверка за дублиране на номера на документ:

      Ако ЗАПИСВАНИЯ документ е "изключен" или "информационен", вече НЕ се проверява за дублиране на номера!

Промени в Счетоводна справка:

      При импорт от XML на данни от UniCredit (УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД)!

        При операция с карта (<MovementFunctionalType> -> <ID>AC1</ID>), се взима <TID> от <BankAccountMovement> -> <TID>????????</TID> т.е. това е кода на ПОС терминала и се слага в кредита или дебита като сметка, т.е. срещу банковата сметка на фирмата по която се плаща!

        При такса за плащане с карта се използва "сметка" 629-fee !!!!

Промени при настройката за "проверка за дублиране на ресурс":

Добавена е "настройка" - Поне едно условие [!], т.е. ще се приема, че такъв ресурс е наличен в номенклатурата, ако съвпада поне едно от избраните условия за проверка, НО без условието "мярка". Тази настройка се използва САМО при проверка за дублиране при въвеждане, т.е. при търсене на ресурс (при запис на док. и др.) се използват всички избрани условия!                                  

Промени в общата настройка на данните за ресурсите.

Добавена е настройка за "разрешени||забранени" символи. Тази настройка е валидна при въвеждане на номенклатурен номер, предметен номер и баркод на ресурса, като може да бъде различна за съответните номера и видове (M, D...) ресурси! Настройва се от:

 Сервиз->Други настройки->Номенклатури->Номериране!

     Забележки: Настройката е според видимите символи на ASCII таблицата. Контролът е САМО в момента на писане/въвеждане/ на съответния номер, т.е. НЯМА контрол при Copy->Paste и на вече въведени стари номера!

     Примерни настройки:

        0..9 A..Z||OQI - ще разрешава въвеждането само на числа, интервал и главни латински букви БЕЗ OQI!

        ..9A..Z - ще разрешава въвеждането само на числа и главни латински

        ||а..яА..Я - ще забранява въвеждането на кирилица!

        ||А..я - същото като горното :)

Ако е активна настройката за "разрешени||забранени" символи за някой от номерата, то в десния край на полето за съответния номер се показва настройката за "разрешени||забранени" символи, като разрешени символи са в син цвят, а забранени в червен!

При затваряне на прозореца и ако има промени, то са задава въпрос дали да се запишат данните! Същия въпрос се задава и при натискане на бутона за запис, дори и да няма промени за да има възможност да се откаже записа!

        Забележка: Не се хващат всички извършени промени в данните за ресурса!  

Промени в таблицата с документите.

Промяна на функцията за Промяна (Replace) на сметки в документите

Добавени са нови колони: Y/N и условие

  Може да се избират кои редове да работят т.е. да са вкл. или изкл.!

  В добавената колона условие може да се въвеждат условия чрез IF(...)!

  Съответния ред ще се използва САМО ако резултата от If(...) е: Y,Yes,Ok,1 или ДА!

  За променливи във функцията IF(...;;) може да се използват почти всички променливи от дизайна за отпечатване на документа!

  В колоната да се смени със сметка също може да се използват променливи. Например да се използват променливи за сметка на "контрагента"; "МОЛ" или "склада/обекта" за съответния документ!

Промяна при разгънато показване на документите с ресурси:

  Ако ресурса в документа изписва от няколко доставки, то при показване те се обединяват в един ред (както е в документа)! Досега се показваха подробно на няколко реда!

  При натискане на бутона +ресурси заедно с Ctrl данните ще се показва по стария начин!

Освен това в колоната дата на падеж, ако се включи да е видима  се показва разликата между поисканото/заявеното и реално изписаното /доставеното! Това се случва само, ако има разлика нежду тези данни и има въведено количество в поискано/заявено! Това е зелената колона.

Промени в таблицата за осчетоводяване към документите

   При позициониране на курсора върху "нулевата" клетка, има възможност за прехвърляне на данните от таблицата в Excel (LeftButton на мишката) или в шлюза (RightButton на мишката);

RTF шаблони за печат на документи

      При отпечатване чрез RTF шаблона на данни от таблицата с ресурси към документа вече може  да се задава условие кои редове от таблицата да се отпечатват или да не се отпечатат!

        Това се настройва, като след управляващия стринг за начало на данни за редове от таблица ([<Rows_D>]) се въведе условието за настройка кои редове да не се печатат!

        Условието се въвежда по познатия вече начин чрез:

               [IF .... /IF], т.е от вида: [IF If(....) /IF]

        Може да се използват всички променливи за документа и реда от таблицата, които се използват при дизайна за отпечатване на документа!

        Редът от документа ще се прехвърли ("отпечата") в RTF-а САМО ако резултата от If(...) е: Y,Yes,Ok,1 или ДА!

         Пример: Ако искаме да се отпечатат само редовете от фактурата, които НЕ са U /услуги/ може да се въведе следното условие:

           [IF if([cf_Typ]="U";N;Y) /IF]

          

Документите, които имат печат през RTF шаблон, вече бутона за Печат на документа от екрана служи за печат през RTF т.е. става печат през RTF шаблон.

Промени при печат на текстове към справката:

Вече може да се използват доста повече променливи, т.е. почти всички променливи

        които се използват и в дизайна за отпечатване на документ!

      

Промени при изчисляване на променливи към документ, т.е. при дизайн за

     печат на документа.

      Вече може да се използват формули за стойност на сметки от сметкоплана. Начина на изписване на формулите е както във финансовите калкулации.

      Може да се използват и формули за сметки с въведена дата и период, както и формули за кореспонденции между сметки! Това ще доведе до забавяне на отпечатването.

Промени в документа ИСКАНЕ:

При генериране на складова разписка за разпад е добавена нова възможност:  без ресурси. Този "разпад" прехвърля в складовата разписка само заглавния ред и количеството му. Тогава към него може да се въведат други ресурси и да се включат като рецепта към него. Това се налага в случай че едно и също изделие може да се произвежда по няколко начина, а има вече една рецепта. По този начин се създава втора уникална рецепта, само в този документ.

       

В  таблицата със сделките на документите Искане, Фактура и Складова разписка чрез комбинацията Ctrl+I върху даден ред се променя статуса на реда: ако е зелен ред става нормален ред и обратното, ако е нормален ред става зелен ред /план/.