HRManager
Запознаване
HRManager е софтуер за водене на личен състав и заплати и е приложим за всички стандартни схеми на заплащане.

HRManager е свързан с останалите продукти на БизнесСофт и ги захранва с информация, специфична на човешките ресурси.

Функциите на HRManager покриват следните области:
- Съхраняване на информацията
- Изчисляване на заплатите
- Осчетоводяване
- Отношения с външни организации
Ползи
Когато се избира нова система е естествено да се зададе въпроса какво повече ми дава новата система в сравнение със старата?
- Интегрирана система. Обхваща всички дейности по управление на човешките ресурси
- Месечна ведомост за заплатите. Всяка месечна ведомост е уникална и отразява моментното състояние на фирмата и законодателството.
- Постоянен достъп до всички месечни ведомости
- Автоматизация при създаване на договори, декларации, платежни нареждания
- Автоматично осчетоводяване. Динамична връзка с WorkFlow
- Генератор на справки. Системата генерира всички необходими справки за управлението на фирмата и отношенията с държавни и общински органи, както и за статистиката.
- Лиценз за представяне на информацията в НОИ
- Работа с неограничен брой фирми
- Архивиране и възстановяване. Системата има механизъм за ръчно архивиране и възстановяване.
- Скорост и сигурност. Използвания програмен език Delphi, както и собствената база данни предлагат висока скорост на работа и отлична стабилност
- Бързо внедряване. Не е необходимо да се правят предварителни настройки. Има възможност за прехвърляне на данни от други програми.
Функциите накратко


Съхраняване на информацията

- Лични и адресни данни
- Служебни данни – трудов стаж, клас, списъчен номер, условия на труд
- Договорни условия и автоматично създаване на необходимите документи
- Данни за социалното и здравното осигуряване и осигурителните прагове
- Следене на използвани, полагаеми и компенсируеми отпуски
- Данни за безкасови плащания на заплатата
- Създаване и поддържане на номенклатура на длъжностите

Изчисляване на заплатите

- Дървовидно представяне структурата на фирмата с отделите и хората в тях
- Печат фишове, разплащателна ведомост и няколко вида рекапитулации
- Оборотна ведомост по кодове за начисления и удръжки
- Изчисление на заработената сума на база вложеното време
- Изчисляване заплатата на работника

Осчетоводяване

- Автоматично осчетоводяване на заплатите
- Въвеждане на сметките и партидите за начисления и удръжки
- Динамична връзка със сметкоплана на WorkFlow

Отношения с външни организации

- Отчитане пред НОИ на трудовите договори и споразуменията
- Отчитане пред НОИ за социалното и здравно осигуряване
- Внасяне на сумите по осигуряването към НОИ
- Изчисляване и внасяне на ДОД пред общините
- Справки за статистиката

Цени
>
Цена на човек Общо
Лиценз до 100 човека €80 + € 4.00 за всеки човек € 480 за 100 човека
Лиценз до 200 човека € 480 + € 3.50 за всеки човек € 830 за 200 човека
Лиценз над 200 човека € 830 + € 3.00
Цената е в евро без ДДС