WorkFlow
Запознаване
WorkFlow е ERP система за малки и средни предприятия с предмет на дейност търговия, услуги или не сложно производство.
ERP е съкратено от Enterprise resource planning или Планиране на ресурсите на предприятието. ERP системите са интегриран софтуерен продукт, чиято основна цел е да помагат мениджърите на предприятието да вземат решения.
За да се постигне тази цел ERP системите подпомагат информационния поток между различните функции в предприятието като счетоводство, материални запаси, продажби, логистика и т.н. ERP системите стандартизират начина, по който се извършват дейностите, т.е. бизнес процесите и по този начин намаляват грешките, повишава се ефективността и се пестят разходи.
WorkFlow e сърцевината на всяка система за управление и е приложим в голям брой сектори на икономиката. Различните версии на WorkFlow са подходящи за фирми, които продават стоки или услуги или имат и собствено производство.
WorkFlow е „икономиката” на всяка фирма и източник на информацията, която мениджмънта на фирмата има нужда, за да управлява ефективно.
WorkFlow може да бъде и само счетоводна или само складова система, в зависимост от нивото на внедряване.
WorkFlow означава „работен поток” и отразява логиката за работа със системата – информацията се въвежда от служителя, който източник или отговорен за дадена информация, като всички са част от общия поток на бизнеса. Затова и архитектурата на WorkFlow е да обработва документи - основната логическа единица носител на информация. Независимо дали документа има счетоводен, търговски или материален смисъл.
Различните стъпки/документи от вашата работа представляват вашите бизнес процеси. Обработката на вашите бизнес процеси носи (почти) цялата необходима информация за управлението на фирмата. Затова WorkFlow автоматизира и стандартизира вашите бизнес процеси.
Ползи
Когато се избира нова система е естествено да се зададе въпроса какво повече ми дава новата система в сравнение със старата?
Ако имате някой от следните проблеми, то ние можем да ги решим:
• липса на система за управленска информация в реално време
• неколкократно въвеждане на една и съща информация в различните модули
• проблеми с контрола върху разходи в производствения процес
• недостатъчна информация за добро управление на запасите
• недостатъчна информация за задълженията на клиентите и към доставчиците
• разлика между счетоводната и търговската информация
• липса на централна база данни

Икономическия ефект, който можете да очаквате от внедряването на WorkFlow e подобрено управление на компанията поради:
• по-висока скорост, ефективност и точност на въвеждане на информацията
• по-добра и навременна управленска информация
• по-добро управление на запасите
• по-добър контрол върху разходите
Функциите накратко


Поръчка, Доставка, Производство

- Управление на запасите в реално време
- Проследяване на „движението” на материалните запаси
- Много-складова организация
- Следене на минимални и максимални запаси
- Заявки за доставка
- Заявки за продажба

Оферти, контакти

- Създаване на контакти
- Оферти
- История на контактите
- Трансформиране на оферти в поръчки, поръчки във фактури

Продажби, Договори

- Фактуриране
- Резервиране на стоки
- Отложено плащане и автоматично фактуриране
- Кредитни лимити
- Договори – за покупка, продажба, абонамент

Плащания

- Касова и банкова наличност в реално време
- Създаване на всички платежни документи
- Следене на всички видове чакащи плащания

Анализ/Справки

- Продажби
- Рентабилно на всяко ниво – на сделка, на продукт, на клиент и общо
- Наличност на запасите – стойностно и количествено
- Създаване на справки от потребителите
- Всички задължителни справки се генерират автоматично

Цени

Цената е на лиценз или работно място, на което е инсталиран софтуера. Нормално един компютър е едно работно място.

След това цената зависи от броя на документите, които се обработват и дали работи с пълни възможности или само като склад. Документ означава фактура, складова разписка, искане и т.н. и нормално при по-малки фирми има и по-малък документо-оборот. Фирми с над 5 работни места обикновено имат нужда от неограничен лиценз.

Цена на лизенз в Евро, без ДДС:

Версия счетоводство Версия производство Версия ERP
До 6 000 документа годишно € 249 € 309
До 10 000 документа годишно € 299 € 369
До 20 000 документа годишно € 349 € 429
Неограничен брой документи € 399 € 499 € 599
Work Flow - версия Склад -80% от цената за съответната версия и брой документи

В зависимост от броя на лицензите договаряме отстъпки за обем.

Функционални характеристики на версиите

Версия счетоводство Версия производство Версия ERP
Счетоводство
Склад
Амортизации
Финансови справки
Калкулации на изделия
Автоматично осчетоводяване на документи
Дизайн на документи за търговски вериги
Количествени справки спрямо нуждите
Планиране на запаси
Връзка с касов апарат и баркод четец
Гаранционни карти
Работа с партиди и серийни номера
Настройка бизнес процеси
Bunsiness Intelligence