HRM нова версия

HRM нова версия

Има нова версия на HRM свързана с публикуваните от НОИ промени, които са обявени по надолу. 

 Във връзка с измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), обнародвани в Държавен вестник брой  40 от 2019 г., в сила 1 юли 2019 г.,  настъпват промени в образците за изплащане на паричните обезщетения - Приложения № 9, № 10 и № 11 към наредбата. Променят се структурите на представяните по електронен път и на електронен носител данни. Няма промяна в реда, начина и сроковете за представяне в НОИ на документите по НПОПДОО.

     От 18 юли 2019 г. се приемат данни само по новите образци на приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. С тях се подават данни, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 юли 2019 г., както и за корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения.

    Публикувана е нова версия 4.0 от 18.07.2019 г. на самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данните от удостоверенията, съобразена с новите изисквания.